صورة قديمة لشارع القوتلي

شارع القوتلي قديما

صورة شارع القوتلي قديما

وتظهر بالصورة كراج باليقا الذي تم هدمه

https://facebook.com/homscitystory

Permanent link to this article: https://homsstory.com/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%aa%d9%84%d9%8a/

اترك تعليقاً

لن ينشر بريدك الإلكتروني.